Devolució i reemborsament

  1. L’usuari podrà exercir el dret de desistiment durant els catorze (14) dies naturals següents a la data de compra, d’acord amb el que preveu la normativa vigent, sempre que no s’hagi fet ús del servei contractat.
  2. .No obstant això, no és aplicable el dret de desistiment descrit en el paràgraf anterior en el cas d’adquisició d’entrades per a espectacles, loteries, sortejos o qualssevol altres esdeveniments una vegada que aquests s’hagin celebrat. Tampoc podran retornar els plans d’escapades, restauració o activitats d’oci que tinguin una data o període d’execució específics i determinats en l’oferta. En el cas d’escapades, quan aquestes no tinguin una data o període d’execució específics i determinats en l’oferta, el dret de desistiment podrà exercir en els termes del paràgraf anterior sempre que no s’hagués procedit per part de l’USUARI a contactar amb el establiment per efectuar la corresponent reserva, en aquest cas caldria estar d’acord amb els termes i condicions marcats per l’establiment en qüestió. No obstant això, un cop acceptada la cancel·lació d’una reserva per part d’un establiment, l’USUARI podria, si encara es trobés dins el període legal de desistiment, exercir aquest dret.
  3. En el cas d’haver comprat activitats aquàtiques, de motor, multiaventura o activitats aèries l’usuari pot desistir dels serveis contractats i en funció de l’antelació amb qual es produeix la cancel·lació, té dret a la següent devolució:

Fins a 15 dies abans de la sortida: devolució del 90%

Fins a 10 dies abans de la sortida: devolució de l’85%

Fins a 3 dies abans de la sortida: devolució del 75%

Fins a 48 hores anteriors a la sortida: devolució de el 65%

Fins a 24 hores anteriors a la sortida: devolució de l’40%

Dins de les 24 hores anteriors a la sortida: devolució 0.

Si no presentar-se a l’hora prevista per a la sortida, el consumidor no tindrà dret a cap devolució de la quantitat abonada, llevat d’acord entre les parts en un altre sentit.

 

En el cas que Tramuntana Aventura cancel·li l’activitat o servei per qualsevol motiu no imputable al consumidor, aquest tindrà el dret al reemborsament de les quantitats pagades, o bé a la realització del servei o activitat un altre dia.

 

No existirà l’obligació d’indemnitzar al consumidor quan la cancel·lació de l’activitat o servei es degui a motius de força major, entenent per tals aquelles circumstàncies alienes i imprevisibles al control de l’empresa (entre quals les condicions meteorològiques), les conseqüències no haurien pogut evitar malgrat haver actuat amb la diligència deguda. En aquest cas rebrà un val pel mateix import pagat, per canviar-en una altra data al llarg de la temporada o bé la devolució de l’import pagat.

 

  1. L’usuari, per exercir el dret de desistiment ha de notificar la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca remesa mitjançant un correu electrònic dirigit a l’adreça info@tramuntanaaventura.es. Haurà d’indicar l’adreça de correu electrònic utilitzada per a la compra i el codi de bo del cupó. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici de la seva banda d’aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent. Tramuntana Aventura contestarà a l’USUARI en un termini màxim de setanta-dues (72) hores especificant les instruccions precises per a dur a terme la devolució del mateix.

 

  1. Tramuntana Aventura s’efectuarà el reemborsament íntegre sense cap càrrec de l’import de l’oferta d’oci al mateix compte utilitzada per l’USUARI per al pagament de la mateixa i, en tot cas, com a molt tard en catorze (14) dies naturals a partir del dia en què Tramuntana Aventura hagi estat informada de la decisió de desistiment per part de l’USUARI.

 

  1. Devolució de productes: qualsevol reclamació per falta d’enviament o error en el mateix haurà de ser notificat en un termini màxim de 8 dies des de la data de l’enviament del material.

 

El client no tindrà dret a sol·licitar la devolució si no ha comunicat l’error / defecte enviant un correu electrònic al Servei d’Atenció al Client info@tramuntanaaventura.es dins de les 24 hores de rebut la comanda per informar-nos del problema.

 

El Client ha d’examinar els Productes amb la major brevetat possible després de la seva recepció per verificar la seva conformitat amb el tipus de Producte objecte de la comanda i l’absència de defectes aparents o ocults en els mateixos. En tot cas, després de la recepció dels Productes, el Client disposarà d’un termini de 24 hrs. per reclamar a Tramuntana Aventura per una eventual diferència de tipus dels Productes lliurats amb els sol·licitats o per l’existència d’un defecte aparent en els mateixos. De detectar el Client un possible defecte intern o no aparent en els Productes, el termini de què disposarà per reclamar a Tramuntana Aventura serà de 3 dies després de la seva recepció.